หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพ หนังสือสำหรับเด็ก


บทสวดมนต์มหามงคลคาถา

เนื้อหาประกอบด้วย

คำบูชาพระรัตนตรัย 
บทกราบพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
ชุมนุมเทวดา
นมัสการพระพุทธเจ้า 
ไตรสรณคมน์ 
นะมะการะสิทธิคาถา 
สัมพุทเธ 
นะโมการะอัฏฐะกะ 
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 
มังคะละสุตตัง 
ระตะนะสุตตัง 
กะระณียะเมตตะสุตตัง 
ขันธะปะริตตะคาถา 
วัฏฏะกะปะริตตัง 
อาฏานาฏิยะปะริตตัง 
อังคุลิมาละปะริตตัง 
โพชฌังคะปะริตตัง 
อะภะยะปะริตตัง 
อาฏานาฏิยะปะริตตัง 
มงคลจักรวาฬใหญ่ 
บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล 
เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา 
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา 
มหาการุณิโก
คาถามงคลจักรวาลทั้ง ๘ ทิศ
คาถาโพธิบาท 
บารมี ๓๐ ทัศ
ฉัททันตะปะริตตัง 
โมรปริตร 
คาถาที่หลวงพ่อจรัญ เมตตามอบให้ลูกศิษย์ในวาระต่างๆ 
พระคาถา อิติปิโส รัตนมาลา 
การชำระหนี้สงฆ์, พิธีกรรมชำระหนี้สงฆ์ 
คำถวายสังฆทาน, คำถวายทานต่างๆ 
บทสวดมนต์ที่ใช้สวดประจำวัด 
พระธรรมคำสอนของพระธรรมสิงหบุราจารย์ 
(หลวงพ่อจรัญ ฐฺิตธมฺโม)

บทสวดมนต์มหามงคลคาถา

รหัส 1222
ขนาด 14.3x21 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
การเข้าเล่ม เย็บกลาง
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา

17

บาท
พิมพ์รายชื่อ

100

ขึ้นไป ราคา

20

บาท

200

ขึ้นไป ราคา

19

บาท

300

ขึ้นไป ราคา

18

บาท

400

ขึ้นไป ราคา

18

บาท

500

ขึ้นไป ราคา

18

บาท

1,000

ขึ้นไป ราคา

17

บาท

2,000

ขึ้นไป ราคา

16

บาท